NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Właścicielem strony internetowej smakipowiatupoznanskiego.pl jest Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. 62-060 Skrzynki, Gmina Stęszew;  Plac Parkowy 1.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. 62-060 Skrzynki, Gmina Stęszew; Plac Parkowy 1.

II Dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

dbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.